Vedtekter 2019

VEDTEKTER for Birralee International Kindergarten AS

1. Eierforhold og virkeområde:

Birralee International Kindergarten er privat, og eies av en stiftelse. Det tas ikke utbytte av driften og eventuelt overskudd benyttes til barnas beste. Barnehagen deler lokaler med Birralee International School i bygningen til Kalvskinnet skole i Trondheim, som eies av Trondheim kommune. Barnehagen har 3 avdelinger med barn fra 3 - 6 år.

Birralee International Kindergarten er en internasjonal barnehage som består av barn og ansatte med ulik språklig, kulturell og religiøs bakgrunn. Barnehagen er en tospråklig barnehage hvor norsk og engelsk er hverdagsspråket.

2. Formål:

Birralee International Kindergartens formål er å drive en trygg og pedagogisk god barnehage med sikte på å bedre barns oppvekstsvilkår. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet, på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon, i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene, ref. barnehagelovens § 1 og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen drives i samsvar med:

 • Relevante lover og forskrifter, som for eksempel Lov om barnehage, Lov om internkontroll, Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

 • og til enhver tid gjeldende forskrifter og

 • Retningslinjer utarbeidet av Kunnskapsdepartementet  

 • Rammeplan for barnehager

 • Årsplan/virksomhetsplaner for barnehagen

 • Barnehagens egne sikkerhets/internkontrollsrutiner

 • Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

 • Vedtak gjort av eierstyre

3. Barnehagens areal:

Barnehagen er godkjent for barn fra 3 - 6 år i henhold til et netto leke- og oppholdsareal på 210,3 m2, i samsvar med Barnehageloven.

4. Åpningstid /Ferie/Fridager:

Barnehagens åpningstid er kl. 07.30 – 16.30. Alle barn skal være hentet og ute av barnehagen innen kl.16.30. Åpningstid og driftsperiode fastsettes av Birralee International Kindergarten. Barnehageåret går fra 1. august til 31. juli neste år.

Birralee International Kindergarten er normalt stengt tre uker i juli måned. Informasjon om hvilke uker vil gis i god tid. Samarbeidsutvalget (SU) skal høres om hvorvidt barnehagen kan stenge en uke i tillegg dersom det er grunnlag for dette etter kartlegging av barnas ferier. Daglig leder tar den endelige beslutningen om sommerlukket. Barna skal ha fire ukers ferie i løpet av barnehageåret.

Birralee International Kindergarten har totalt 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Barnehagen holder da stengt. Planleggingsdagene kan regnes som den 4. ferieuke. I tillegg Birralee International Kindergarten stengt jule- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

5. Foreldrebetaling:

Foreldrebetaling følger maksimalgrensen som fastsettes av Stortinget. Det gis inntektsgradert betaling og søskenmoderasjon, forutsatt at foresatte informerer barnehagen om søsken i annen barnehage, i tråd med kommunalt vedtak i barnehagens vertskommune. Betaling for kost kommer i tillegg. Betaling regnes fra tildelingsdato som fremkommer i tilbudsbrev om plass.

Foreldrebetalingen gjelder for 11 måneder; juli måned er betalingsfri. Faktura sendes foresatte forskuddsvis. Fakturagebyr påløper inntil e-faktura er opprettet. Begge foresatte er solidarisk ansvarlig for utestående oppholdsbetaling selv om betalingskravet faktureres en av de foresatte.

Vesentlig mislighold medfører skriftlig oppsigelse av plassen med 1 måneds varsel fra den 1. eller den 15. i en måned. Vesentlig mislighold er blant annet ikke betalt oppholdsbetaling etter purringer.

6. Opptak:

 1. Det gjennomføres samordnet opptak for de private og kommunale barnehagene i Trondheim kommune. Opptak skjer i tråd med Lov om barnehager § 12 med tilhørende forskrift. Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema, vedlagt nødvendig dokumentasjon. Barnehagen tildeler selv plassene innenfor samordnet opptak i kommunen.

Opptakstid/Oppsigelse av plass

 1. Barn som tas opp i barnehagen har plass frem til skolepliktig alder, til barnet sies opp av foreldrene/foresatte eller så lenge barnehagen er i drift. Plassen må sies opp med en – 2 – måneds varsel, regnet fra den 1. i hver måned. Dersom plassen benyttes etter 01. mai, må det betales for plassen ut barnehageåret, dvs. oppsigelsen må være sendt senest 01. april. Barnehageåret er perioden 1.august til 31.juli. Som hovedregel tilbys kun 100% plass.

Opptakskrets:

 1. Opptakskretsen er barn bosatt i Trondheim kommune. 

Opptakskriterier:

Generelt for alle barnehager i Trondheim kommune.

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne (lov om barnehager §13,1. ledd).

 2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4- 12 og 4-4 annet og  fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage (lov om barnehager §13 2. ledd).


Spesielt for Birralee international Kindergarten

 1. Søsken av barn som har plass i barnehagen.

 2. Barn av norsk og utenlandsk opprinnelse med engelsk som førstespråk

 3. Barn av norsk og utenlandsk opprinnelse med engelsk som andrespråk

 4. Barn som overføres fra andre internasjonale barnehager eller skoler.

 5. Barn av norsk og utenlandsk opprinnelse som har behov for en plass i internasjonal barnehage

 6. Andre barn

De øvrige barnehageplassene fordeles etter barnehagens vurdering (barnegruppens sammensetning og alder)

 1. Søkere som har Birralee International Kindergarten som 1. og 2. prioritet

 2. Øvrige søkere

Uavhengig og/eller innenfor de ulike opptakskriteriene legges det vekt på barnegruppas sammensetning ved opptak av nye barn. Dersom søkere stiller likt innenfor de ulike kriteriene, foretas loddtrekning.

7. Klagerett:

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt.

Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen.

8. Måltider:

Barna tar med seg mat til frokost og lunsj hver dag. Barnehagen kjøper inn frukt og mat til et måltid hver dag. Birralee International Kindergarten har fokus på sunt kosthold.

9. Klær:

Klær og fottøy skal være merket med navn. Barna har til enhver tid tilgjengelig ekstra skift. Barna har lette sko eller tøfler til innebruk.

10. Ansvar:

Barna er ulykkesforsikret  i henhold til til gjeldende forsikringsordning. Ta kontakt med barnehagen for informasjon om forsikringsvilkår.

Barnehagens innboforsikring dekker kun forsikringstakers eiendeler.. Barnehagen er derfor ikke ansvarlig for medbrakte eiendeler ved eventuell skade/brann/tyveri.

11. Sykdom:

Alle foreldre skal levere “Erklæring om barnets helse” før oppstart i barnehagen. Barn som har vært syke om natten (f.eks. oppkast, diaré, feber eller symptomer på annen sykdom) skal holdes hjemme. Ved barnesykdommer eller tegn til andre smittsomme sykdommer holdes barnet hjemme. Barnehagen varsles om sykdommen.

Dersom barn blir syke i løpet av dagen, blir foreldrene kontaktet for å hente barnet. Ved fravær meldes fra til barnehagen før 09.30 om morgenen.

12. Samarbeid:

Barnehagen ønsker å ha en nær og god kontakt med det enkelte hjem. Foreldre/foresatte er velkomne til å besøke barnehagen for å se hvordan vi arbeider eller å snakke med personalet.

13. Internkontroll:

Barnehagen har internkontroll som til enhver tid følger gjeldende retningslinjer, lover og forskrifter.

14. Styrer:

Barnehagens styrer ansettes av styret. Styrer er barnehagens daglige, administrative og øverste pedagogiske leder. Styrer rapporterer til styret.

15. Politiattest:

Politiattest må fremlegges før tiltredelse av stillingen, jmf. Lov om barnehager § 19.

16. Taushetsplikt:

Relevante lover og reguleringer som er knyttet til taushetsplikt konfidensiell informasjon. Informasjonen kan gis til barnevernet, jf. barnehageloven § 22 og 23.

17. Opplysningsplikt:

I følge § 21 og 22 i Lov om barnehager har alle som arbeider i barnehagen plikt til å gi bistand til sosialtjenesten og barneverntjenesten, og av eget tiltak plikt til å gi opplysninger til sosial- og barnevernstjenesten dersom disse instanser bør gjennomføre tiltak til gunst for barn i barnehagen.

18. Mislighold:

Dersom foresatte, som har barn i barnehagen, bryter eller unnlater å følge barnehagens vedtekter, retningslinjer og bestemmelser, kan styret beslutte at barnet mister plassen. Det samme gjelder ved uregelmessig betaling, eller dersom foresatte har utestående foreldrebetaling på 1 mnd eller mer.

Når hensynet tilsier det kan et barn, i særlige tilfeller, flyttes til en annen barnehage eller bli sagt opp. Før det blir gjort vedtak om å flytte/si opp et barn skal det være prøvd andre tiltak. Tiltaket skal være drøftet med foresatte.