Språklig mangfold i barnehagen

Regjeringen har som mål at ”alle barn bør beherske norsk før de begynner på skolen”. Det understrekes at barnehagen må kunne tilby barna et rikt språkmiljø slik at de kan utvikle språkene sine på en god måte. Et rikt språkmiljø forutsetter at personalet har god kompetanse innen språk og flerspråklighet, og kunnskap om hvordan de kan tilrettelegge for en helhetlig utvikling. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. På lengre sikt er språkutviklingen avgjørende for å kunne være en deltaker i et moderne demokrati og i et kunnskaps- og utdanningssamfunn.

 

Regjeringen har som mål at”alle barn bør beherske norsk før de begynner på skolen”. Det understrekes at barnehagen må kunne tilby barna et rikt språkmiljø slik at de kan utvikle språkene sine på en god måte. Et rikt språkmiljø forutsetter at personalet har god kompetanse innen språk og flerspråklighet, og kunnskap om hvordan de kan tilrettelegge for en helhetlig utvikling.

Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. På lengre sikt er språkutviklingen avgjørende for å kunne være en deltaker i et moderne demokrati og i et kunnskaps- og utdanningssamfunn.

Barnehagen har en viktig rolle som møteplass mellom menneske med ulik språklig, religiøs og kulturell bakgrunn. For mange familier med minoritetsbakgrunn er barnehage den viktigste arenaen for integrering i det norske samfunnet. Det språklige og kulturelle mangfoldet utgjør samtidig en ressurs for barnehagen. Flerkulturell kompetanse blir framhevet som et viktig innsatsområde i Rammeplan for barnehagen.

Nyere forskning viser at hjernen vår er programmert til å tilegne seg flere språk. Noen studier viser at hjernen faktisk fungerer bedre i visse sammenhenger om man er flerspråklig, og at det er mer «naturlig» å være flerspråklig enn å være enspråklig.

“Det er mennesker som møter hverandre ikke kulturer.”

Birralee Internationale Kindergarten er stadig i endring og utvikling. For å kunne ivareta det store mangfoldet som er i vår barnehage møtes barn og voksne med respekt for det som er forskjellig. Vi ser på det språklige og kulturelle mangfoldet som en ressurs for alle barn. Vi legger vekt på det som er likt mer enn det som er forskjellig.

Personalets holdninger, verdier og kunnskaper er en viktig faktor for at minioritetsspråklige barn skal lykkes i barnehagen. Hvilken språkkompetanse finnes blant personalet i barnehagen og hvordan kan vi utnytte denne ressursen er en viktig refleksjon. Styrer har ansvar i samarbeid med barnehagelærere for kvaliteten i det pedagogiske arbeidet.  

Personalet øker tryggheten ved kjennskap til barna og foreldre ved å:

  • foreldre skal oppleve barnehagen som ein trygg arena

  • fremme språklig og kulturelt mangfold

  • være bevisst på at språk(morsmål) er identitsbekreftende

  • å skaffe seg kunnskap om barnas morsmål/ språk i samarbeid med foreldrene.

  • vise interesse for hvilket land barnet kommer og tilegner seg kunnskap om kultur og tilhørighet gjennom samtaler med barn og foreldre

  • legge tilrette for at språk eks. /rim/regler/ bilder fra ulike land er representert i barnehagen

  • være bevisst på hvilke utfordringen det kan innebære å ha innvandrerbakgrun

  • å løfte fram foreldrenes kompetanse i kraft av å være foreldre.