Førskolegruppe

Birralee International Kindergarten

Førskolegruppe

Det siste året i barnehagen har vi førskolegrupper hvor vi forbereder oss til å begynne på skolen. Førskolegruppene holdes ca.2 ganger i uka, og følger en egen pedagogisk plan.  Skolestarterne deles i faste grupper med 5-6 barn. Gruppene beholdes over tid, for å skape fellesskap. Varigheten justeres etter innholdet fra 30 minutter til en hel dag. Førskolegruppene er et tillegg til barnehagens pedagogiske innhold.

Temaet for gruppene varierer. Noen ganger følger vi temaet på avdelingen, andre ganger følger vi barnas initiativ. Barna får hver sin bok med blanke ark - førskoleboka. Der kan de tegne, skrive, skrible og lime inn bilder. Førskoleboka vil fungere som barnas egen dokumentasjon i tillegg til en minnebok over det siste året i barnehagen.


Rammeplanen sier dette om førskolegrupper:

De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen.  Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.

Mål:

Vi arbeider for at barna skal utvikle sine egne ressurser for å oppleve mestring og vite at de er bra nok.  Opplevelse av mestring og anerkjennelse styrker selvfølelsen. Indre trygghet og sterk selvfølelse er verdifull ressurs i møte med nye mennesker. Vi vil vekke barns undring, lyst og nysgjerrighet til å stille spørsmål, filosofere og undre seg og dele med andre.  Barnehagen vil i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole

Fokusområder

Førskolegruppene er en god mulighet til å fordype oss i fagområdene fra rammeplanen. Under følger de områdene vi ønsker å ha fokus på i gruppene, eksempel på arbeidsmåter og en oversikt over noen av de ressursene vi har tilgjengelig på barnehagen.

Sosiale ferdigheter

"Vennskap vokser fram ut fra to eller flere personers vilje og evne til å være sammen, til å kunne ta den andres perspektiv og handle ut fra den andres ideer med tanke på å skape og delta i felles aktiviteter og til å kunne diskutere, forhandle og samarbeide for å utvikle og vedlikeholde samvær og bestemte felles aktiviteter." (Broström, 2000.)

 • Skape og utvikle vennskap
 • Utvikle empati
 • Vise vennlighet mot alle
 • Rekke opp hånden og lytte til andre.
 • Vente på tur
 • Dele med andre
 • Selvstendighet i hverdagslige oppgaver som påkledning, toalett/hygiene
 • Holde orden i både egne og barnehagens ting

Personalet er viktige rollemodeller. Gjennom vår egen væremåte bidrar vi til barnas læring av sosiale ferdigheter. Vi må lære å kjenne hvert enkelt barn spesielt. Vi ønsker å sette fokus på barnas rett til medvirkning, deres sosiale ferdigheter og danning.  Ved å rette fokuset mot de positive verdiene kan vi lykkes med vårt arbeide. Barna lærer å hevde seg samtidig som de respekterer sine egne og andres grenser.

Skolestarter-kor

Vi har et skolestarter-kor hvor vi øver en gang i uka.  Målet for koret er at barna skal oppleve glede ved å synge sammen, skape en fellesskapsfølelse og få utfolde seg gjennom sang og musikk. Koret opptrer flere ganger i løpet av året - med konsert for foreldrene som et høydepunkt før jul og sommer. Vi har et samarbeid med sykehjemmet i nærheten av barnehagen, hvor vi synger for de eldre.

“Musikalitet er en grunnleggende menneskelig egenskap. Det er naturlig for barn å uttrykke seg gjennom musikkens språk med lyd, rytme og bevegelse. Musisk samvær i barnehagen styrker relasjonene og skaper trygghet og glede.” (fra syngende barnehager.no)

Barnesanger og bruk av tradisjonelle barnerim, er sterkt medvirkende til å forberede barnas hjerne til å lære seg språk,” skriver The Guardian.


Eksempel på arbeidsmetoder

 • Vi synger barnesanger på norsk og engelsk

 • Vi prøver oss på pop-sanger og andre ikke-typiske barnesanger

 • Vi lærer rim, regler og dikt

 • Vi leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyd og ord

 • Vi leker med rytmer og dans

 • Vi lærer sanger og regler fra hele verden

Ressurser

 • Flere sangbøker

 • Nettressursen “mitt skattkammer” gjennom Syngende barnehager

 • Tilgang til musikkrommet

Kommunikasjon, språk og tekst

Vi synger, forteller og samtaler på norsk og engelsk. Vi leser bøker, ser filmer, søker på internett og lærer av hverandre for å tilegne oss nye ord og begreper.  Vi øver oss på å lese og skrive vårt eget navn, kjenne igjen bokstavene til hverandre og i hverdagen rundt oss. Vi øver oss på å dele opp lydene i ordene vi hører og sier, og kanskje vi finner ut hvilke bokstaver som hører til.

Vi vil servere bokstaver og setninger på sølvfat, og la barna forsyne seg fritt. Barna får høre, smake, lukte, kjenne, se, prøve, utforske, forme og lytte til lyder, ord og setninger.

Eksempel på arbeidsmåter

 • Lyd-jakt: Vi velger dagens lyd og lar barna komme på ord som begynner på lyden ved å tenke etter, se seg rundt eller lete blant bilder/konkreter. Vi varierer med å lete etter lyden inne i eller på slutten av ord også.

 • Lek med konkreter som magnetiske bokstaver. De brukes til å utforske, leke og la seg inspirere til å bruke skriftspråket

Ressurser

 • Bøker på både engelsk og norsk av alle slag.

 • Puslespill

 • Sangkoffert

 • Rim- og regle koffert

 • Et rikt utvalg av bokstaver og ord på kort, spill, magneter og så videre.

 • Whiteboards og tusjer til

 • Kladdebøker der barna dokumenterer gjennom tegning og skrift, hvor de voksne kan skrive ned sitater eller det barna dikterer.

 • Ipad med pedagogiske programmer om “phonics”

 • Smartboard med internett-ressurser

Antall, rom og form

Realfag er lek: tall og telling, form og farger, musikk og rytme. Det er å bygge opp og å rive ned, å utforske verden inne og ute, å sortere inntrykk og ting - samt å finne gleden i tallets mysterier

Eksempel på arbeidsmåter:

 • Vi teller og tuller, måler og gjetter. Vi bruker konkreter, fingrene våre eller telle-regler

 • Måling, veiing og sammenlikning

 • Vurderer og gjetter avstander

 • Utforsker motsetninger: Stor-liten, lang-kort, tung-lett, synke-flyte

 • Vi har egen butikk og kafe i barnehagen

 • Vi planlegger måltid:  skriver handleliste,  går på butikken og handler og tilbereder maten. Til slutt koser vi oss med vårt eget måltid. Noen ganger lager vi mat til hele barnehagen

Lek og læring med IKT og digitale verktøy

Barn i dag er omgitt av skjermer allerede fra de er ganske små. De kan føre pekefingeren over en skjerm. I førskolegruppa får barna erfaring med å bruke IKT og digitale verktøy. Vi ser at IKT kan være nyttig, spennende og lærerikt.

Eksempel på arbeidsmåter

 • Digital fortelling

 • Ta bilder, enkel bilderedigering på ipad, skrive ut bilder

 • Vi lærer barna å være varsomme på internett og introduserer “nettvett”

 • Barna og voksne kan bruke internett til å finne informasjon, og bruke dette til en mulighet for å diskutere kildekritikk

 • Pedagogisk programvare og spill på ipad og smartboard

Ressurser

 • Ipad
 • Smart-board
 • Digitalt kamera
 • Smarttelefon med kamera
 • Kopimaskin
 • Printer

Skoleforberedende aktiviteter

Vi ønsker at barna skal være godt forberedt til skolestart, og har derfor satt opp noen oppgaver vi skal øve på gjennom hele året. Flere av disse går på den finmotoriske utviklingen til barna.

Vi øver på å:

 • Lytte til og følge beskjeder

 • Øve på riktig blyantgrep

 • Skrive sitt eget navn/ kjenne igjen navn og ulike ord

 • Bli kjent med bokstavene og lydene de “lager”

 • Øve på riktig skriveretning

 • Øve på å klippe og bruke saks

 • Tegne/fargelegge innenfor streker

Eksempel på arbeidsmåter:

 • Vi har faste rutiner som barna kjenner igjen for å skape forventning og forutsigbarhet

 • Vi lar barna medvirke til innholdet i øktene

 • Alle barna signerer “protokoll” på hver økt

 • De mindre gruppene lar oss få god oversikt over de ulike barnas forutsetninger og gi dem personlig veiledning på for eksempel blyantgrep

Ressurser

 • Et utvalg av skrive- og tegneredskaper

 • Et utvalg materiale for lydlæring og grunnleggende leseopplæring på engelsk fra Oxford reading tree

 • Et utvalg bøker på engelsk og norsk

 • Oppgavehefter og - ark til fagområdene på engelsk og norsk

  https://lh3.googleusercontent.com/ALNMD2JkZd5hE5cNQpd04ya_0HYkeKTWXTE-NFc4-oSOqx6PrAAKYnH_OTEDpZF-YsQKpe9iF0dQ-Uyn4SYO8Euug2VB9cHP6toSetxD9YgbZErhqkmYSt5TFrAqr152L4dtO1F7

Mister du evnen til lek, da mister du livet.

André Bjerke

Utarbeidet av Mari Raunsgard og Gro Spieler.