Handlingsplan mot mobbing

PLAN FOR Å SIKRE BARNA EN GOD HVERDAG  
Handlingsplan mot mobbing
Birralee International Kindergarten

 

“How do you get an empathic child? You get an empathic child not by trying to teach the child and admonishing the child to be empathic, you get an empathic child by being empathic with the child. The child’s understanding of relationships can only be from the relationships he’s experienced.”
Alan Sroufe, Psychologist

“Mobbing er et resultat av eller foregår på grunn av utydelige voksne.” Nuria 

1. Innledning 

I barnehagen er det av stor betydning at barna får oppleve varme og kjærlighet. (Rammeplan 1.3) 

Barnekonvensjonen

FNs Barne-konvensjon slår fast at barn og unge har rett til utvikling, medvirkning, ikke- diskriminering, omsorg, beskyttelse og selvrealisering. Mobbing svekker disse rettighetene. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i leik og læring, og være utfordrende og trygt for fellesskap og vennskap (Barnehageloven §1). 

Alle barn i Birralee International Kindergarten skal ha et inkluderende miljø som fremmer likestilling og demokrati. Barna skal møte felleskapsverdier som solidaritet, nestekjærlighet, ansvarlighet og toleranse. oppleve trygghet, vennskap og inkludering når de er i barnehagen. Barna skal lyttes til å bli tatt på alvor, her har alle et ansvar. Et ansvar som innebærer at de skal være aktivt tilstede i lek og samspill med barna, ha kompetanse om hva mobbing er, observer, ta grep og igangsette tiltak på et tidlig tidspunkt. Birralee International Kindergarten har som mål å tilstrebe et trygt og inkluderende miljø inne og ute som legger vekt på å utvikle empati, toleranse og inkludering.” Årsplan 2018/2019. 

Hovedmål:  

Birralee International Kindergarten skal fremelske et mobbefritt miljø for barn og voksne og arbeide fram mot et inkluderende fellesskap.  

Vihar valgt å ta utgangspunkt i utdanningsdirektoratets tanker når vi definerer mobbing.  Mobbing dreier seg om negative fysiske eller psykiske handlinger begått av en eller flere mot en annen som har vanskelig for å forsvare seg. Den som blir utsatt for erting, plaging eller utestengning har ikke valgt dette selv. 

2. Hva er mobbing 

Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller andre barn som krenker barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet (Lund et al., 2015).

 • Mobbing/utestenging kan skje både synlig og usynlig.
 • De negative handlingene kan komme fra både enkeltpersoner og/eller fra en gruppe.
 • Den som blir mobbet og utestengt opplever seg underlegen og har vanskelig for å forsvare seg, det er en ubalanse i maktforholdet. 

Med krenkelser mener vi ord eller handlinger begått av barn eller voksne, som oppleves som negative eller sårende av andre. Krenkende adferd er uavhengig av intensjonen bak.  

2.1 Kjennetegn og ulike former for mobbing  

Enkeltepisoder som lekeslåssing og vilkårlig erting defineres ikke som mobbing. Det er når et barn opplever at disse eller lignende handlinger vedvarer og gjentar seg over tid, at det handler om mobbing. 

Det er mobbing når styrkeforholdet mellom den som mobber og den som blir mobbet konstant er i ubalanse og barnet opplever det som trist, vondt og vanskelig. Mobbing handler ofte om å bli satt utenfor fellesskapet. 

Barnehagens indre kultur, relasjoner mellom menneskene og holdninger påvirker barnehagens læringsmiljø. Det gjør også̊ forventningene som stilles til barn og barnehagen. Barn som blir mobbet og som mobber andre må̊ derfor sees i forhold til de relasjonene og den sammenhengen de befinner seg i (Lund et al., 2015). 

Eksempler på hva som kan være fysisk mobbing / direkte mobbing

 • Dytting, kloring, slag, knuffing, lugging
 • Istykkerrevne klær, ødelegge og gjemme ting for hverandre 
 • Lukke døren rett foran noen
 • Springe vekk fra
 • Gjemme seg for noen 

Eksempler på det som kan være psykisk og stille mobbing / indirekte mobbing. Den vanligste formen, men kanskje den vanskeligste å oppdage fordi den skjer i det skjulte (kan gjelde både fra voksne og barn):

 • Utestenging
 • Ikke hilse, ignorere/taushet, overse/betraktes som luft
 • Mimikk og kroppsspråk (steinansikt, sukking, grimaser, vende ryggen til)
 • Ikke spørre om å være med, ikke inkludere
 • Manglende anerkjennelse, bekreftelse og ros 

Eksempler på verbal mobbing, kan være enklere å ppdage enn den psykiske mobbingen.  

 •  Erting, bli ledd av
 •  Ekle ting kan sies i det stille, gjerne bak de voksnes rygg, hvisking
 •  Si stygge ting og sårende kommentarer
 •  Bruke ord/kallenavn/kalt dumme ting
 •  True og håne

   “Language is the tool of thought, language is cultural expression.”

Eksempel på hvordan voksnes språkbruk kan oppleves som krenkende for barn:

 • “Se på meg når jeg snakker til deg!”  
 • “Jeg bryr meg ikke om hvor lei deg du er. Gå dit og sett deg!”
 • “Nå hører du på meg ... ellers ...!”
 • “Du er bare så ... Du er stor nok til å vite bedre!”
 • “Du er en ordentlig skrikerunge!”
 • “Ikke si noe som helst. Bare gå ut og tenk over hva du har gjort!”
 • “Hvis ikke du rydder nå̊, så får du ikke......!”
 • “Hvis du ikke spiser opp maten din, så må̊ du …!”

3.  Hvordan forebygge mobbing og fremme ønsket adferd.

Mobbing blant små̊ barn forebygges ved at voksne er oppmerksomme på hvert enkelt barns trivsel, samt på samværsmønstre i barnegruppen.

3.1 Fellesskapets, vennskapets og lekens betydning i arbeidet mot mobbing i barnehagen.

“Mister du evnen til lek, da mister du livet.” André Bjerke

Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til positiv selvfølelse. Å tilhøre en gruppe gir barn trygghet og sosial tilknytning. Opplevelser sammen med andre barn kan være veien inn i nye vennskap. Å etablere vennskap og opprettholde dem er en viktig faktor i sosialiseringsprosessen og en forebyggende faktor mot uheldig og negativ utvikling (Utdanningsdirektoratet, 2012, s. 4).

Lek, vennskap og tilhørighet er viktig for alle barn. Forskning viser at vennskapsforhold er en beskyttende faktor for et barn i forhold til mobbing. Gjennom lek med andre får barn styrket og forbedret sosialkompetanse og språkkompetanse. De lærer å håndtere konflikter, løse situasjoner som oppstår og hvordan de skal fungere sammen med andre. De prøver ut, eksperimenterer og utforsker.

Forskningsrapporten «Hele barnet – hele løpet, Mobbing i barnehagen» viser til at mobbing i barnehagen kan relateres til utestengelse av lek.

Det vises til tre kjennetegn på barn som blir utestengt fra lek.

1. Barn som mangler lekekompetanse.

2. Barn som mangler språk /kommunikasjonsferdigheter.

3. Barn som blir oversett og negativt definert av de ansatte i barnehagen.

Mobbing blant små̊ barn forebygges ved at vi er oppmerksomme på det enkelte barns trivsel. Å observere samværsmønstre i barnegruppen kan være nyttig når man skal legge tilrette for leik og aktiviteter.  

Allerede i 2-3 årsalderen utvikler barn strategier for hvordan de kan etablere vennskap, gode strategier samt strategier som ekskluderer. De voksnes holdninger og handlinger er viktige for å forebygge mobbing. En fleksibel organisering, en struktur med tid og plass til lek og vennskap vil skape trygghet og forutsigbarhet for barna. De ansatte må̊ være oppmerksomme og støttende i det øyeblikket små̊ barn etablerer vennskap. De må̊ samtidig være bevisste på at alle barna får mulighet til å ta del i leke og andre aktiviteter. I Birralee International Kindergarten har vi fokus på å stimulere lekevnen hos barn og voksne. Å bli oppmerksom og kjent med at mobbing både kan være synlig og usynlig er noe vi må øve oss på. Når mobbing blir en del av leken kan det være spesielt vanskelig å få øye på. Vi voksne må også lære barna til å tåle motstand og finne strategier for å stå opp for seg selv. Vi er bevisst på å lære barn empatiske handlinger samt gi ros og oppmuntring til alle barn hver dag i barnehagen.

Behovet for kjærlighet og det å kjenne seg verdsatt er et grunnleggende behov hos alle mennesker uansett etnisk bakgrunn.

                                               “Vi ønsker å gi små og store mennesker gode øyeblikk.”

Tilhørighet, annerkjennelse og aksept skaper trygghet og sosial tilknytning, Opplevelsen av aksept og betydningen av å høre til er viktig for alle mennesker. Å ha god tilhørighet er viktig for barnets helse og beskyttelse. For å ha det bra behøver barn å være en del av et eller flere fellesskap. Barn som strever med sin identitet og står utenfor fellesskapet er sårbare og har mindre tilhørighet. Vi skal gi rom for at barns ulike identiteter skal komme til utrykk. I Birralee International Kindergarten skal vi ha fokus på individuelle forskjeller. Vi skal se og anerkjenne det unike og særegne i alle barn, alle barns forskjellighet. Vi tar utgangspunkt i barnas mellommenneskelige egenskaper, forskjellige væremåter og måter å tenke på. De voksne kartlegger barnas interesser, ulike erfaringer og ulike måter barna tar kontakt og eksponere seg selv på i fellesskapet.

Å gi rom for handler om at de voksne skaper handlingsrom i barnehagen for å synliggjøre og anerkjenne ulike identiteter. Det handler om å verdsette og bekrefte mangfoldet i barnehagen. Det handler om å synligjøre, anerkjenne og verdsette hvert enkelt barn i fellesskapet. Det handler om å lære å gi og motta. Vi skal legge tilrette for barns språkutvikling og sosial kompetanse, hjelpe til å gi barna forhandlingsstrategier i møte med barn og voksne. Vi verdsetter forskjeller og frigjør oss fra fordommer.

3.2 De voksne har ansvaret

Forskning viser at mobbing foregår i barnehagene. At de voksne tar ansvar for å se og oppdage mobbing er helt avgjørende for å skape en trygg, inkluderende og empatisk barneverden. Vi er helt avhengig av å ha voksne som er tilstede og er observante. I Birralee International Kindergarten skal refleksjon og handling rundt mobbing være på dagsorden hver dag.

De voksnes holdninger til mobbing i barnehagen har svært stor betydning for etiske handlinger. Dette gjelder både foreldre og personale. Som barnehagearbeider har vi påtatt oss en spesiell oppgave for å skape trygghet rundt barna i miljøet i barnehagen. Alle voksne har plikt til å gripe inn dersom vi ser noe som ikke er akseptabelt. Alle voksne har samtidig plikt til å rose og fremme barn og voksnes gode og sterke sider og egenskaper. Det er med ros og empatiske handlinger vi kan skape endring. De voksne som setter positivt fokus fremmer barns status i gruppen. Det er de voksne som har ansvaret for at alle barn føler at de viktige og bra nok, at de blir sett, hørt og får delta i lek. Den etiske bevisstgjøringen av personalet er svært viktig i forebygging av mobbing.

 “Det lekende menneske er et skapende menneske.”

Stikkord for en god barnehagekultur er: Gode holdninger, Kunnskap og Handlinger:

Holdninger som gjenspeiler dyp respekt for barns lek og barns adferds uttrykk. De voksne er den ansvarlige i relasjon til barn og har ansvar for å tilrettelegge for en åpen og samarbeidende barnehagekultur som fremmer empati og fellesskap. Det er snakk om forståelse.

Kunnskap om barns kognitive, sosiale og emosjonelle utvikling og de prosesser som fører om til at mobbing kan skje. Kunnskap om empatiske uttrykk og holdninger.

Handlinger som viser at voksne er de som har ansvaret for å fremme alle barns trivsel, livsglede og mestring samt hjelpe barna til å mestre motgang og håndtere de utfordringer som kommer. Barna kjenner og merker når gode holdninger og kunnskap formidles gjennom kjærlige og bevisste handlinger. 

Vennskap forebygger mobbing og er et av de det viktigste virkemidler mot mobbing i barnehagen. Vi voksne spiller en avgjørende rolle som brobygger og aktør for å utvikle vennskap mellom barn. Inkludering og oppmerksomhet er to viktige faktorer for å utvikle sosial kompetanse og empati. De ansatte har ansvar for å være aktive og tilstedeværende i barns lek og hverdag. Aktiv deltakelse vil gi innblikk i barnas verden. Fokuset vårt flyttes fra å være kontrollerende til å bli observerende og deltakende.

Birralee International Kindergarten skal være fri for mobbing og ekskludering. Om det likevel oppstår mobbing er personalet rask til å gripe inn. I håndtering av mobbesaker er det vesentlig at barnehagen ivaretar alle parter, både den som er mobbet, den som har mobbet, og deres foresatte.

Alle medarbeidere har handlingsplikt. De som ser tegn på mobbing eller mottar bekymringsmelding fra foresatte må varsle nærmeste leder. Styrer har det overordnede ansvaret for hvordan mobbesaker blir håndtert. I Birralee International Kindergarten skal det være voksne som ser og handler, og en klar bevissthet fra de voksne i forhold til aktiv tilstedeværelse.

“Det er alltid voksnes ansvar å ta mobbing på alvor, og gi støtte og veiledning slik at barn opplever tilhørighet og får være en del av leken og fellesskapet» (Lund et al., 2015, s. 4).

Utvikling av empati er nøkkelen til en fredeligere verden.”

fra Et Godt Sted å Være uten Lek dør Verden av Gro Spieler

4.1 Samarbeid mellom barnehage og hjem

Et nært samarbeid med hjemmet og barnets beste som grunnlag i barnehagen er viktig for å støtte barns utvikling og forebygge mobbing i barnehagen (Utdanningsdirektoratet, 2016). Relasjonen mellom barnehage og foresatte skal være preget av åpenhet og likeverd, og det er personalets ansvar å samarbeide med foresatte slik at de opplever at de blir sett, hørt og inkludert.

Daglig kontakt og gjensidig kommunikasjon mellom hjem og barnehage har en positiv effekt på barna og gir foresatte nærhet og kunnskap om eget barn i barnehagen. Foresatte og personalet i barnehagen møter i hovedsak barnet på hver sin arena. Det er derfor viktig å legge vekt på daglig kontakt og uformell småprat, samt samtaler med foresatte for å kunne utveksle kunnskap om barnet i ulike kontekster. På denne måten vil også foresatte oppleve at personalet ser, er opptatt av og tar vare på deres barn og det bidrar til tillit.

Barnehagen og hjemmet har et felles ansvar for at mobbing ikke skal utvikle seg i barnehagen. Barnehagen må legge til rette for det viktige arbeide med verdier og holdninger i samarbeide med foresatte og barna. Foresatte må derfor involveres i hvordan barnehagen jobber med barn og relasjoner. Det må snakkes om temaer om mobbing, empati og krenkende atferd i samtaler med foresatte og på foreldremøter. Foreldre har ansvar og er delaktig i forebygging av mobbing i barnehagen. Dette innebærer også at foresatte blir informert om denne handlingsplanen mot mobbing.

4.2 Foresatte

Foresatte er barnas viktigste rollemodeller, og må være varsomme med hva de sier og uttrykker når barn er til stede.

 Foresatte bidrar til forebyggende arbeid ved å:

 • at alle hilser på hverandre hver dag
 • stille spørsmål til andre barn og foresatte
 • snakke med alle barn
 • om mulig invitere barn med hjem
 • og legge til rette for nye vennskap. Snakke positivt om andre barn, foresatte, personalet og barnehagen
 • melde fra til barnehagen dersom det oppdages erting/mobbing blant barna
 • gi tilbakemeldinger på barnets trivsel og opplevelser
 • følge opp informasjon og ha et tett samarbeid med barnehagen.

Personalet i Birralee International Kindergarten er tilgjengelig for samtaler, spørsmål og for å gi veiledning rundt dette temaet ved behov.

Hver dag bør foresatte spørre barnet sitt om det har fått være med å leke i barnehagen, hva de lekte og hvem de lekte med. Hvis svaret er nei, ta kontakt med de ansatte.

5.0 Motivere og handle

Birralee International Kindergarten skal bidra til et inkluderende fellesskap og være fri for mobbing og ekskludering. Om det likevel oppstår mobbing er personalet rask til å gripe inn. I håndtering av mobbesaker er det viktig at barnehagen ivaretar alle parter, både den som er mobbet, den som har mobbet, og deres foresatte. Vi utvikler metoder hvor fred og deling er i fokus. Vi skaper et felles rom for å skape en god verden med barns aktive medvirkning. Alle voksne er tilstede og har en klar bevissthet i forhold til aktiv tilstedeværelse.Alle voksne har handlingsplikt. Den som ser tegn på mobbing eller mottarbekymringsmelding fra foresatte eller andre må varsle nærmeste leder. Styrer har det overordnede ansvaret for hvordan mobbesaker blir håndtert.

6.1 Observasjon

Det kan være lettere å se når noen slår eller roper stygge ting til andre enn det som foregår i

det stille. Personalet er bevisst dette og observerer:

 • Barnas handlinger
 • Kroppslige bevegelser (brå bevegelser, passivitet m.m.)
 • Kroppslige forflytninger (hvor barnet befinner seg i rommet, i gruppen, i utelek, forflytter seg alene eller med andre m.m.)
 • Kroppslig plassering (innenfor eller utenfor fellesskap, lek m.m.)
 • Gester
 • Uttrykk i øynene og i ansiktet
 • Øyekontakt
 • Ord, lyder og tonefall

(Lund 2015:39)

“Mister du evnen til lek, da mister du livet.” André Bjerke

Handlingsplanen mot mobbing utarbeidet av Gro Spieler.